ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานจ้างบำรุงรักษาระบบพัสดุ (Asset Management System: ASM) ประจำปีงบประมาณ 2568