รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)