Procurement

budget year 2023

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ําดับเพลิงของระบบดับเพลิง อาคารจอดรถยนต์ 9 ชั้น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และอาคารจอดแล้วจร สถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี 1 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม เพื่อซ่อมแซมระบบดับเพลิงของพื้นที่อาคารจอดให้สามารถพร้อมใช้งานและ เป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์

Relevant Agency Links

View All