แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)