แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)