แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)