ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานข้อมูลของ รฟม. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป