ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดหาแรงงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)