ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) ตามเกณฑ์ การประเมินผลรัฐวิสาหกิจและงานจ้างสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจําปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง