ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio) ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยวิธีคัดเลือก