ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างบริหารจัดการอาคารโดยสารท่าเรือ และโป๊ะเทียบเรือ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง