ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบบริหารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library MRTA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)