ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างติดตั้ง Solar Cell อาคาร 1 รฟม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง