ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุน มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทางการเงินสุทธิ (NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost Ratio) ผลตอบแทนทางการเงิน FIRR) และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม