รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่มี สตง. เข้าตรวจสอบ)