กิจกรรม สอน-ซ่อม-สร้าง

preview image

     เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษ์และสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่าง รฟม. ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ารวมทั้งการพัฒนาชุมชนและสังคมไปสู่ความยั่งยืน รฟม. ได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในแนวสายทางรถไฟฟ้าโดยจัดให้มี การสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ การสอนเย็บกระเป๋าลดโลกร้อน / การสอนการดับเพลิงเพื่อชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ /การซ่อมและดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านฟรี /การให้บริการตัดผมฟรี /และสร้างเสริมสุขภาพโดยมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำด้านสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลในแนวสายทางในวันที่ 14 มีนาคม 2558

preview image
preview image
preview image
preview image