รฟม. จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” สร้างการตระหนักรู้ ลดความเสี่ยง ป้องกันอันตรายให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ให้แก่พนักงาน รฟม. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภาคสนามเกี่ยวกับงานก่อสร้าง               กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทาน โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรรับเชิญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ บริษัท ทีทีเอสเทรนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จํากัด ร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดทักษะที่จำเป็นโดยเฉพาะการทํางานบนที่สูงและความปลอดภัยในงานก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ รฟม. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการกำกับดูแลผู้รับจ้าง เพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการทำงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างระหว่าง รฟม. ที่ปรึกษา และผู้รับจ้างอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ รฟม. ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

preview image
preview image
preview image