รฟม. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจสมาชิกเครือข่าย State Enterprise Networking ในโอกาสที่ รฟม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม State Enterprise Networking ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

preview image
นายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจสมาชิกเครือข่าย State Enterprise Networking ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การคลังสินค้า, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโอกาสที่ รฟม. ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม State Enterprise Networking ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยได้หารือรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี 2567 ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจสมาชิกเครือข่าย State Enterprise Networking ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของ รฟม. ที่มุ่งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศด้วย

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image