ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 69 ตัว ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่องาน
จ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 69 ตัว ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1
    หน่วยงานเจ้าของงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
160,000 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
28 ตุลาคม 2556
    เป็นเงิน
156,006 บาท
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
-
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
1) นางสาวดารณี สนทนา ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
2) นายพงศกร ดอกบัว รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน
3) นายสุรศักดิ์ พรหมดำ พนักงานบริหารงานทั่วไป 5