รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ไตรมาสที่ 3