แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)