ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป