ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป