ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 2)