ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป