ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการศูนย์ของข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป