ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าและจัดทำสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง(Intermodal Transfer Facility - ITF) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป