ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการวางแผนและดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสื่อสารแบรนด์ ผลิตภัณฑ์/บริการ และจัดกิจกรรมทางการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)