ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง