ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ (Project Progress Monitoring System: PPMS) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง