ประกาศราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ชนิด 80 แกรม จำนวน 2 รายการ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ชนิด 80 แกรม จำนวน 2 รายการ
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายบริหารทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร199,894.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)4 มีนาคม 2557
 เป็นเงิน153,630.60 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากบริษัทไนซ์ลี่ เปเปอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นางสาวพิจิตรา สุนทรพิพิธ
หัวหน้าแผนกอาวุโส ระดับ 10
นายกรันต์ ดวงอาจ
พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 5 แผนกบริหารพัสดุ กองบริหารพัสดุ
นางสาวกานดา ทวีธนกุลชัย
พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 5 แผนกบริหารพัสดุ กองบริหารพัสดุ