ประกาศราคากลางงานจ้างสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปี 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม. และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปี 2557 โดยวิธีกรณีพิเศษ
 หน่วยงานเจ้าของงานแผนกเรื่องราวร้องทุกข์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)6 มีนาคม 2557
 เป็นเงิน1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) (ราคา/ 1 โครงการ)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)อ้างอิงราคาตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอราคา
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายวิภาช  ดิลกวิลาศ
      หัวหน้าแผนกเรื่องราวร้องทุกข์
นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นแก้ว
      พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 7
6.ไฟล์แนบไฟล์แนบ_SurveyMRTALook.pdf