ประกาศราคากลาง จ้างผลิตเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม (Addendum) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โดยวิธีตกลงราคา

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานจ้างผลิตเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม (Addendum) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โดยวิธีตกลงราคา
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร116,775.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)17 กุมภาพันธ์ 2557
 เป็นเงิน116,121.75 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจาก TEAM Consulting Engineering and Management Co., Ltd.
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายกิตติกร ตันเปาว์
ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโยธา
นางสาวอำไพ แจงบำรุง
พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 กองวิศวกรรมโยธา
นายภูวิศ ตรีสุวรรณ
วิศวกร 6 แผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง กองวิศวกรรมโยธา