ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโครงการเสริมขีดความสามารถในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานจ้างดำเนินการโครงการเสริมขีดความสามารถในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศ โดยวิธีกรณีพิเศษ
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายวิชาการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)23 มกราคม 2557
 เป็นเงิน3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายสมประสงค์  สัตยมัลลี
      ผู้อำนวยการกองวิชาการ
นายวรานนท์  ดิลกคุณานันท์
      หัวหน้าแผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า กองวิชาการ
นางสาวกัญญณพ  ดวงส้ม
      พนักงานบริหารทั่วไป 5  แผนกวิจัยและบริหารองค์ความรู้รถไฟฟ้า
      กองวิชาการ
6.เอกสารเพิ่มเติมข้อกำหนดการจัดทำ