ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำรั้วเหล็กขนาดความสูง 1.20 เมตร ยาว 125 เมตร และประตูเหล็กความยาว 4.50 เมตร สูง 1.20 เมตร

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานขอจัดทำรั้วเหล็กขนาดความสูง 1.20 เมตร ยาว 125 เมตร และประตูเหล็กความยาว 4.50 เมตร สูง 1.20 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร200,000.00 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)21 มกราคม 2557
 เป็นเงิน197,500.00 บาท
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากคณะบุคคล วี.พี. เซอร์วิส
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายสถิตย์ เจียรวิทยากิจ
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบำรุงรักษาอาคารและทางวิ่ง
นางสาววรัษยา ไชยหลาก วิศวกร ระดับ 5
นายอลงกรณ์ ไชยพรรค วิศวกร ระดับ 5