ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการติดตั้งเสาไฟกิ่งถนน

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการติดตั้งเสาไฟกิ่งถนน
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร200,000.00 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)21 มกราคม 2557
 เป็นเงิน199,993.70 บาท
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายสถิตย์ เจียรวิทยากิจ
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบำรุงรักษาอาคารและทางวิ่ง
นายทวี สันติธรารักษ์ วิศวกร ระดับ 8
นายอลงกรณ์ ไชยพรรค วิศวกร ระดับ 5