ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำบัตรจอดรถ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างจัดทำบัตรจอดรถ
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร199,500.00 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)21 มกราคม 2557
 เป็นเงิน197,816.25 บาท
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นางนิรมล บุญทองคง หัวหน้าแผนก
นายมารุต คงรำพึง พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7
นางสาวเมทินี วุฒิภักดี พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 6