ประกาศราคากลางงานจัดจ้างเผยแพร่สปอตและสารคดีสั้นทางสถานีวิทยุกระสายเสียงประจำปี 2557 โดยวิธีพิเศษ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานจัดจ้างเผยแพร่สปอตและสารคดีสั้นทางสถานีวิทยุ
 หน่วยงานเจ้าของงานกองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร2,000,000 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ธันวาคม 2556
 เป็นเงิน1,995,871.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากคลื่นวิทยุต่าง ๆ
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกกิจการสัมพันธ์และกองสารนิเทศ
นายภูเบศ อัคคเดชพิพัธ
พนักงานประชาสัมพันธ์ 5
5.เอกสารเพิ่มเติมข้อกำหนดการจ้างจัดเผยแพร่สปอตและสารคดีสั้นทางสถานีวิทยุ
ใบเสนอราคา KEY TO SUCCESS co.,Ltd.