ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557