ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เช่ากล้องตรวจการณ์ชนิดติดตัว (Body Camera) พร้อมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ฉบับหลังจากรับฟังคำวิจารณ์)