ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)