ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ (จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556)