ประกาศ รฟม. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ตามประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 13/2555