ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อระบบสำรองข้อมูลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง