ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าอาคาร 1 รฟม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง