ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development Solution : BDS) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง