ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ 2568