ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารจอดรถ สถานีลาดพร้าว โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ 2567