เรายกระดับชีวิตเเมือง

ฝรภ.

โครงการระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบรายงานเหตุอาชญากรรม
ระบบบริหารพัสดุ ฝรภ.
ระบบรักษาเขตทาง