รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ตารางเวลาให้บริการ

ระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในพื้นที่ชำระเงินแล้ว

ระยะทางจากสถานีต้นทางถึงปลายทาง ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ชำระเงินแล้ว ค่าธรรมเนียม
สถานีเดียวกันหรือทุกสถานี 120 นาที อัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุดที่ รฟม. เรียกเก็บ ณ ขณะนั้น

อัตราค่าโดยสาร